دولت اسلامی شام و عراق

خلیفه داعش یهودیان اسرائیل را تهدید کرد که هنگامی که داعش وارد شهرهایشان شود آنها «پشت درخت و سنگ»...