دولت وحدت ملی

اشرف غنی زی، رییس جمهوری افغانستان، صبح سه‌شنبه ۳۰دی/۲۰ ژانویه، وزرای خود را معرفی کرد. ۲۵ نامزد برای وزارت...

بعد از ماه‌ها مناقشه بر سر نتیجه انتخابات افغانستان، قدرت به اشرف غنی احمد زی تحویل داده شد. این...

شهزاده سمرقندی- در روز جهانی صلح، گره بن‌بست انتخابات افغانستان باز شد و قطع‌نامه «دولت وحدت ملی» به امضا...