دو سال و هشت ماه و بیست و هشت شب

الاهه نجفی - سلمان رشدی درتازه ترین رمانش، داستان عشق ابن رشد به یک دختر شانزده ساله یهودی را...