ديوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری، رئيس ديوان عدالت اداری، رئيس‌جمهور ايران را متهم کرد که سخنانش درباره اين نهاد قضايی "بر خلاف"...

ديوان عدالت اداری می‌گويد سرپرستی سعيد مرتضوی در سازمان تأمين اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد تا درباره آن...

در حالی که هئيت عمومی ديوان عدالت کشور برای بار دوم حکم مديرعاملی سعيد مرتضوی، متهم اصلی پرونده بازداشتگاه...

مديرکل حوزه رياست و روابط عمومی ديوان عدالت اداری از لغو ابلاغ سعيد مرتضوی از سوی وزير کار و...

رئيس ديوان عدالت اداری ايران گفت هيچ راهی جز برکناری سعيد مرتضوی از رياست سازمان تأمين اجتماعی وجود ندارد.

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران آرای هيئت عمومی ديوان عدالت اداری درباره باطل شدن انتصاب سعيد مرتضوی به عنوان...

نمايندگان مجلس ايران به سعيد مرتضوی، رئيس سازمان اجتماعی که با حکم ديوان عدالت ادارای از اين سمت برکنار...

در حالی که محمدرضا رحيمی، معاون اول احمدی‌نژاد حکم ديوان عدالت اداری مبنی بر غيرقانونی بودن انتصاب سعيد مرتضوی...

وکيل سعيد مرتضوی، رئيس سازمان تأمين اجتماعی ايران که انتصابش در اين سمت از سوی ديوان عدالت اداری باطل...

يک کميسيون ديوان عدالت اداری ايران، رأی هيئت عمومی اين نهاد قضايی را در مورد ابطال حکم سعيد مرتضوی...

ديوان عدالت اداری از نهادهای وابسته به قوه قضائيه ايران اعلام کرد انتصاب سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران به‌عنوان...

محمدمهدی عسگرپور، مديرعامل خانه سينما گفت ‌خانه سينما از ابتدا منحل نبوده و فقط فعاليت‌های آن متوقف شده بود.

ديوان عدالت اداری تصميم وزارت ارشاد مبنی بر انحلال خانه سينما را نقض کرد. مسئولان وزارت ارشاد اين تصميم...