ديپلمات الجزايری

اخضر ابراهيمی، ديپلمات کهنه‌کار الجزايری که به عنوان نماينده جديد سازمان ملل و اتحاديه عرب برای حل بحران سوريه...

اخضر ابرهيمی، ديپلمات کهنه‌کار الجزايری به عنوان نماينده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در بحران سوریه منصوب...