دکارت

کریسپین سارتول − سنت فکری غرب ذهن را برتر از بدن، کار فکری را برتر از کار یدی و...

وفا مهرآیین − در این نوشته موضع توماس هابز درباره استعاره‌ها و اندیشه‌ی استعاری و نقشِ کاربردی چارچوب‌ها و...

اووه یوستوس ونتسل − رنه دکارت فیلسوف، عقل سلیم را چیزی می‌داند که در جهان بهتر از هر چیز...