دکترین شوک و سرمایه‌داری فاجعه

محمد مالجو، ضمن تشریح فرایند ورود و مصرف درآمدهای نفتی و تأثیرشان بر اقتصاد ایران، از سازوکارهایی متنوعی می‌گوید...

واتيکان برای برگزاری نشست «حفظ سياره زمين» از نائومی کلاين، نويسنده برجسته ضد سرمايه‌داری و فعال محيط زيست دعوت...