دکتر لی ونلیانگ

ف. دشتی - دکتر لی در مورد خطر شیوع ویروس جدید هشدار داد. به اتهام تشویش افکار عمومی دستگیرش...