دکتر محمد ملکی

دکتر محمد ملکی - هنوز خون مردان و زنانی که به پای انقلاب ریخته شد خشک نشده بود که...

دکتر محمد ملکی -اعتراضات سراسری شما علیه فقر و فساد و ظلم را تحسین میکنم، و برای این خیزش...

محمد ملکی - چرا جناب روحانی که رییس جمهور برآمده از به اصطلاح انتخابات است، جرأت ندارد نام این...

محمد ملکی - ما این رویا را در سر می پرورانیم که هیچ کس را بخاطر اندیشه و...