دگراندیشان

اکبر گنجی − "تراژدی خشونت های انقلاب ایران" را چگونه می توان یا باید تبیین کرد؟