دگرباشان جنسی ایران

حسین علیزاده، ۲۴ سپتامبر ۹ سال پیش در نیویورک بود، وقتی رییس‌جمهور وقت، محمود احمدی نژاد، در دانشگاه کلمبیا...

مأموران پلیس تهران به سفره‌خانه فردی به نام «امیر ریش» در فرحزاد یورش بردند و ۷۰ نفر را که...

ساقی قهرمان - موج آگاهی‌سازی در خصوص گرایش و هویت جنسی کم‌کم در بین مردم روشن‌بین جامعه و فعالان...

زینب پیغمبرزاده - بسیاری از فعالان و کارشناسان – گاه به صورت ناخودآگاه – به کلیشه‌های همجنس‌گراستیز، تراجنسی‌ستیر و...

روز جهانی مبارزه با همجنس‌گراستیزی و تراجنسیتی‌ستیزی

گفت‌وگو با حسین علیزاده مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان ایگل‌هِرک