دگرباش ستیزی

پشت صحنه فیلم‌ها، شوها و برنامه‌های تلویزیونی هالیوود، دگرباشان جنسی همچنان مورد تبعیض قرار می‌گیرند.

روز جهانی مبارزه با همجنس‌گراستیزی و تراجنسیتی‌ستیزی