دیزی

قدمت ساخت ظروف دیزی سنگی در مشهد به به ۱۴ قرن می‌رسد.