دیه توفان

توفان تهران ۵ کشته، بیش از ۸۱ زخمی، ۲۵۵۴ مورد سقوط و شکستن درخت، ۳۵ مورد سقوط داربست، ۸۰...