دیه زن و مرد

نعیمه دوستدار - در چند روز گذشته بحث برابری دیه زن و مرد در قانون جدید مجازات اسلامی...

محمدحسین نیری - در چند روز گذشته دوباره بحث برابری دیه زن و مرد در قانون جدید مجازات...