دیوارنویسی

با آغاز دور تازه اعتراضات، مسابقه‌ای بین شهروندان معترض برای بیان حس درونی خود و شهرداری‌ها برای زدودن این...

نقاشی‌های دیواری و دیوارنویسی‌ها ضد آمریکایی در ایران