دیوارهای مرزی در جهان

وندی براون در اثر پژوهشی «دولت‌های احاطه شده در میان دیوار» احداث دیوارهای مرزی را از زاویه نشانه‌شناسی و...

به گفته سردار اسماعیل احمدیمقدم قرار است دیوار مرزی در شرق ایران کشیده شود. موضوع مجموعه عکس‌های «درگیری» از...