دیوان بین‌المللی کیفری

رییس جمهوری روسیه فرمان امتناع این کشور از پیوستن به دیوان بین‌المللی کیفری و خروج از آن را امضاء...

یک مقام فلسطینی طی نطقی در یکی از رادیوهای فلسطین گفت که «این یک روز تاریخی برای مردم فلسطین...

دادستان دیوان بین‌المللی کیفری لاهه اطمینان داده است که این تحقیقات مستقل از دولت‌ها و بی‌طرفانه انجام خواهد شد....