دیوید فریدمن

دیوید فریدمن، سفیر آمریکا در اسرائیل، الحاق قسمت‌هایی از اراضی اشغالی کرانه باختری به اسرائیل را «حق اسرائیل» خوانده...

دیوید فریدمن که به عنوان سفیر آینده آمریکا در اسراییل معرفی شده، می‌خواهد سفارت آمریکا را به اورشلیم منتقل...