دیکتاتوری خونتا

ساندووال که ۶۶ سال دارد در پاریس زندگی می‌کند و استاد دانشگاه سوروبون است. او به شکنجه مخالفان چپگرا...