دیکتاتوری کول

امیر کیانپور- شبح خودشیفتگی، جنون نمایش و وسواس هویت بر فرهنگ و سیاست در سرتاسر جهان سایه انداخته....