رأی به کاندیدای غایب

عمار ملکی − «در دور اول انتخابات به کسی رأی بده که در یک انتخابات آزاد به او رأی...