رأی دادگاه حقوق بشر اروپا درباره ممنوعیت برقع

قانون ممنوعیت استفاده از برقع در بلژیک با شکایت دو زن مسلمان به دادگاه حقوق بشر اروپا رفته بود...

رأی دادگاه حقوق بشر اروپا درباره ممنوعیت برقع صادر شد. احتمال دارد که ممنوعیت برقع به عنوان نوعی از...