رئالیسم کثیف

جویس کرول اوتس نویسنده بسیار پرکاری است. به نویسنده‌هایی مانند اوتس می‌توان «نویسنده منتشر» گفت.

داریوش کارگر- در چنین روایتی از «رئالیسم»، نویسنده با خلق اثرِ خود به مخالفت با روزمرگی زندگی یا ظواهر...

برای نخستین بار در ایران، رمانی از ریچارد فورد، نویسنده نامدار آمریکایی به فارسی منتشر می‌شود. این رمان که...