رئوف دلفی

نهادهای امنیتی رئوف دلفی و حسن موسوی، دو هنرمند خرمشهری و آبادانی را بازداشت کرده‌اند. تعدادی از هنرمندان شهر...