رئیس انجمن سینماداران

رئیس انجمن سینماداران ایران از افزایش هزینه‌های نگهداری سالن‌های سینما خبر داده و گفته سازمان سینمایی تصمیم گرفته که...

محمد قاصد اشرفی، رئیس انجمن