رئیس جمهوری کوبا

قانون اساسی جدید ۲۲۴ ماده دارد؛ ۸۷ ماده بیشتر از قانون اساسی ۱۳۷ ماده‌ای کنونی. بر اساس آن پست...

روسیه و چین از ریاست جمهوری میگِل دیاز کانل در کوبا استقبال کرده‌‌اند اما آمریکا و اپوزیسیون می‌گویند مردم...

برای نخستین بار در ۶۰ سال اخیر رئیس‌جمهور کوبا نام دیگری به‌جز کاسترو دارد. میگل دیاز کانل از وفاداران...