رابطه تیتیوس-بوده

احسان سنایی - مدارگرد «بامداد» متعلق به ناسا، پس از سفری هشت‌ و نیم‌ساله و طی مسیری بالغ بر...