رانندگان اتوبوسرانی رشت

در مرز تمرچین نیز کارکنان دست از کار کشیدند. سپرده‌گذاران موسسه‌های مالی هم مقابل بانک مرکزی تجمع کردند....

کارگران اتوبوسرانی رشت به اشتغال از طریق پیمانکار و عدم امنیت شغلی خود معترضند. آن‌ها در یک تجمع اعتراضی...

مطالبات کارگران عبارتند از بازگشت به کار، قرارداد رسمی کار، پرداخت مطالبات معوقه و حق بیمه کارگران شاغل و...