راکتور آب سنگین اراک

بازطراحی و بازسازی راکتور آب سنگين اراک يکی از مباحث اصلی مذاکرات هسته‌ای ایران بود. اکنون ایران قصد دارد...