رباط کریم

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که جمعه ششم مرداد ۱۳۹۷ صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها...

هشت تن به اتهام خرید و فروش رأی در حوزه رباط کریم دستگیر شدند.