ربودن ديپلمات ايرانی

يک ديپلمات ايرانی به نام علی‌اصغر اسدی در صنعا هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفت و کشته شد.