ردیاب راداری

مخترع این دستگاه کاربرد اين ردياب راداری برای شناسايی مواد مخدر و انفجاری، انسان زنده و مرده در زيرآوار،...