رساله الطیر ابن سینا

شکوفه تقی − ابن‌سینا به مخاطبین خود می‌گوید برای اینکه زیر پای کسانی که میل به جنایت در روانشان...

شکوفه تقی − این بخش از تفسیر رسالة الطیر به نخستین مقام در عرفان با نماد جانوری و خویشکاری...

شکوفه تقی − در این جستار تلاش می‌شود معانی و تماثیل «رساله الطیر» از منظر ابن‌سینا و مفسرین...