رسوایی جنسی کلیسا کاتولیک

دادگاه عالی استرالیا سه شنبه هفتم آپریل محکومیت کاردینال جرج پل را که به جرم ارتکاب تجاوز جنسی و...

پاپ فرانسیس وعده کرد: کلیسا از کودکان در مقابل سوء استفاده محافظت کند.