رشد اقتصادی چین

چین همچنان بیشترین سهم را در اقتصاد جهانی دارد و می‌خواهد قوانین سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل کند.پس از ۲۶...

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید به دلیل دورنمای ضعیف رشد اقتصادی چین، روسیه، ژاپن و کشورهای حوزه یورو رشد اقتصادی...