رضا افشار

رضا افشار - اغلب زندانی‌ها کارت‌های خریدی با عنوان «کارت مددجو» داشتند. اصولاً در داخل بند پول نقد...