رضا عابدوف

شهزاده سمرقندی- اسلام کریموف ۲۵ سال است بر ازبکستان حکومت می‌کند. در کشوری که صدای اعتراضی از آن در...