رفسنجانی مهدی هاشمی

کيفرخواست مهدی هاشمی رفسنجانی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت با ۱۲ اتهام صادر شد.

 

به گزارش تارنمای...