رقص به نشانه اعتراض

پس از دستگیری چند جوان نوازنده در باغ فردوس، زنی با اعتراض به ایجاد محدودیت در برابر شادی مردم...