رها رستمی

رها رستمی – میدان انقلاب تهران، میدان خاطره‌هاست. این میدان فشرده تاریخ ایران معاصر است. نمادها عوض می‌شوند، میدان...

رها رستمی – کارگران خدماتی (نظافتچی‌ها، آشپزها، پیشخدمت‌ها ...) کمترین دستمزدها را می‌گیرند و از کمترین حقوق برخوردارند. معمولا...

رها رستمی – از حق به ابن چیز و آن چیز می‌شنویم، اما کمتر از "حق به شهر" یعنی...

رها رستمی - نگاهی به آمار رسمی هم نشان می‌دهد که وضعیت از چه قرار است و سال...