روابط آلمان وترکیه

نخستین دیدار صدراعظم آلمان با رئیس‌جمهوری ترکیه بعد از کودتا. سوریه، پناهجویان، گسترش روابط اقتصادی و وضع آزادی بیان...