روابط اجتماعی

دن فاکس - رفتارهای ضدفرهیخته همان‌قدر پُر از افاده است که رفتارهای ضدتظاهر.

افرادی که تعداد بسیار یا متوسطی دوست فیسبوکی دارند نسبت به کسانی که دوستان کم یا بسیار کمی دارند...

خیلی از ما صراحت نداریم چون نمی‌خواهیم دیگران ما را خشن و پرخاشگر تصور کنند. صراحت در ما احساس...

رضا حاجی‌حسینی - برای برخی از کاربرهای فیس‌بوک، تصور زندگی بدون آن غیر ممکن است و بسیاری از خود...