روابط ایران با عربستان سعودی

نخست وزیر پاکستان گفت که دلیل اصلی سفرش به ایران جلوگیری از یک درگیری جدیدی در منطقه ...