روابط جنسی با همجنس

به یاد داشته باشیم که در بازه‌ زمانی بس طولانی وضعیت کاملا برعکس بود: همجنس‌گرایان در اروپا مجازات می‌شدند...

آوات عیار - خشونت‌های خانگی در بین دگرباشان جنسی هم وجود دارند اما سیستم‌های حمایتی برای قربانیان یا بازماندگان...

همجنس‌گرای نسل جدید، از بسیاری جهات، نوجوانی غیرهمجنس‌گرا است.