روابط جنسی پيش از ازدواج

نتايج تحقيق صورت گرفته در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران نشان می‌دهد، رابطه جنسی "پيش  از ازدواج" در ايران...