روابط هند و پاکستان

سه انفجار شديد تروريستی شهر مومبای هند و منطقه تجاری آن را که در مرکز شهر قرار دارد لرزاند.