روبن مارکاریان

شهاب برهان- صورت مسئله چه بود؟ این بود که من گفته ام مردم ایران ( عبارت عام “مردم” را...