روتردام

گفت و گوی زمانه را با دکتر محمود آبخضر بشنوید تا از آنچه او در مهاجرت تجربه کرده و...

دادستانی روتردام می‌گوید مرد ۳۰ ساله و مسلحی که به دام مأموران امنیتی افتاده عملیاتی تروریستی در بزرگ‌ترین بندر...