روحانیت و آموزش عالی

مجید محمدی - علی‌رغم گرایش‌های سیاسی مختلف، روحانیت یک‌صدا خواهان دانشگاه اسلامی است. آنها می‌خواهند تسلطشان بر دانشگاه‌ها را...